Adhoc

Dr. Suresh K.J

Robin Paul

Rajalakshmi. V. Nair

Jishnu Prathap C.S

Sacale of Pay of Adhoc

Name Salary Scale
Dr. Suresh K.J 5000
Robin Paul 5000
Rajalakshmi. V. Nair 5000
Jishnu Prathap C.S 5000